Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť  KLIENT, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “nariadenie GDPR”) ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webovej stránky. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania spoločnosťou KLIENT, objednávateľom webovej stránky (ďalej len “klient”)a správcu webovej stránky spoločnosť Mediatel spol. s r.o. (daľej len Mediatel).

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť KLIENT sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby klientovi, prípadne údaje, ku ktorých zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ webovej stránky svoj dobrovoľný a preukázateľný súhlas. Používaním webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú automaticky na serveroch spoločnosti Mediatel spol. s r.o., prípadne na serveroch tretích strán. Účelom spracovania takto získaných údajov je správa systému, zabezpečenie funkčnosti niektorých funkcionalít webu (napríklad e-mailový formulár) a zabezpečenie štatistík návštevnosti webovej stránky pre klienta. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov webovej stránky na účely jej zlepšovania. V prípade, že používateľ webovej stránky poskytne klientovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (napríklad potvrdením súhlasu prostredníctvom e-mailového formulára), klient môže so získanými údajmi ďalej pracovať. Spoločnosť Mediatel neručí za to, či spracovanie osobných údajov používateľov klientom vyhovuje platnej legislatíve. Spoločnosť Mediatel môže zabezpečovať klientovi ďalšie služby v oblasti priameho marketingu, ak sa na tom klient a Mediatel vzájomne dohodli. Spoločnosť Mediatel sa zaväzuje, že nebude využívať a spracovávať osobné údaje používateľov v rozsahu väčšom ako je nevyhnutné pre doručenie služby klientovi. Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami budú zverejnené na tejto stránke.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Mediatel a spoločnosť KLIENT sa zaväzujú, že budú uchovávať osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti Mediatel a zmluvní partneri, ktorí poskytujú služby klientom v mene spoločnosti Mediatel sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, pričom zverejnené údaje nesmú využívať na žiadny iný účel ako nevyhnutne potrebný k poskytnutiu služby klientovi. Spoločnosť Mediatel využíva v niektorých prípadoch nástroje tretích strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.